Autor:
Łukasz Gorczynski

Słowa kluczowe:
ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, podmiot ekonomii społecznej social economy, social enterprise, social economy entity

DOI:
10.26368/17332265-59/60-3/4-2022-1


Ustawa o ekonomii społecznej – omówienie i ocena regulacji oraz rekomendacje na przyszłość

Abstrakt

W niniejszym artykule przybliżono zakres regulacji Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1812), szczegółowo omówiono także ustawowe pojęcie przedsiębiorstwa społecznego, stanowiącego punkt odniesienia dla całości ustawowych zapisów, oraz subiektywnie oceniono część przepisów, bazując na posiadanym przez autora doświadczeniu w zakresie działań w sferze ekonomii społecznej i jego udziale w procesie wypracowywania ostatecznego kształtu regulacji jako reprezentanta Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Na zakończenie podjęto również próbę wskazania rekomendacji do ewentualnej nowelizacji ustawy.

Act on social economy – discussion and assessment of regulations and recommendations for the future

Abstract

In this article the scope of regulations of the Act of 5 August  2022 on social economy (Journal of Laws of 2022, item 1812) will be brought closer, including an in-depth discussion of the statutory concept of a social enterprise, which is a point of reference for all statutory provisions. The article presents also a subjective assessment of particular provisions, based on the author’s experience in the field of social economy activities and his participation as a representative of the National Federation of Non-Governmental Organizations in the process of developing the final shape of the regulations. In addition, the text attempts to formulate recommendations for a possible amendment to the Act.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.081s / 5472.38 kB / 190 inc