Autor:
Adrian Malicki

Słowa kluczowe:
dobre imię organizacji pozarządowej, wolność wypowiedzi, dobra osobiste, good name of a non-governmental organization, freedom of speech, personal goods

DOI:
10.26368/17332265-59/60-3/4-2022-7


Cywilnoprawna ochrona dobrego imienia organizacji pozarządowej jako dobra osobistego

Abstrakt

Realizując swoje działania, organizacje pozarządowe narażone są na krytykę ze strony osób trzecich. Czasami krytyka ta bywa nieuzasadniona i powoduje spadek zaufania do organizacji pozarządowej, co może istotnie wpłynąć na zdolność organizacji do prawidłowego funkcjonowania, szczególnie do realizacji zadań, do których została powołana. Co do zasady, krytyka działalności danego podmiotu jest dopuszczalna w ramach wolności słowa. Wolność ta nie ma jednak charakteru absolutnego i podlega ograniczeniom. Niedopuszczalne jest na przykład stawianie nieprawdziwych zarzutów czy wykraczanie poza ramy konstruktywnej krytyki. Celem niniejszej publikacji jest ustalenie podstaw i sposobów ochrony dobrego imienia organizacji pozarządowej w ramach cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych.

Civil law protection of the good name of a non-governmental organization as a personal good

Abstract

In carrying out their activities, non-governmental organizations are exposed to criticism from third parties. Sometimes this criticism is unjustified and causes a loss of confidence in the non-governmental organization that may significantly affect its ability to function properly, especially to accomplish the tasks for which the organization was established. As a rule, criticism of the activities of a given entity is admissible within the scope of freedom of speech. However, this freedom is not absolute and is subject to limitations. For example, it is unacceptable to make false allegations or exceed the scope of constructive criticism. The purpose of this publication is to determine the basis and methods of protecting the good name of a non-governmental organization as part of the civil law protection of personal goods.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.051s / 2777.76 kB / 190 inc