Autor:
Dominik Dymitruk

Słowa kluczowe:
podatek od nieruchomości, zwolnienie podatkowe, działalność pożytku publicznego, nieruchomości, organizacje pozarządowe, property tax, tax exemption, public benefit activity, real estate, non-profit organization

DOI:
10.26368/17332265-58-2-2022-4


Działalność pożytku publicznego jako przedmiot zwolnienia z podatku od nieruchomości – analiza elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na problematyce zwolnienia od podatku od nieruchomości, obejmującego nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, jako instrumentu wsparcia podmiotów prywatnych w wykonywaniu zadań publicznych w sferze działalności społecznie użytecznej. Specyfika działalności podejmowanej przez organizacje pożytku publicznego, a także zasady dotyczące wykładni prawa podatkowego, wymagają szczegółowego omówienia wszystkich elementów konstrukcyjnych przedmiotowego zwolnienia, ponieważ dopiero ich łączne spełnienie może doprowadzić do skorzystania z przywileju podatkowego. Przedmiotem rozważań uczyniono zatem poszczególne kryteria zwolnienia oparte na ich wykładni dokonanej z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych. Artykuł odnosi się również do zagadnień dotyczących statusu prawnorzeczowego przedmiotów opodatkowania oraz zasad dokumentowania prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego działalności z punktu widzenia możliwości skorzystania z omawianego zwolnienia.

Public benefit activities as the subject of real estate tax exemption – analysis of structural elements, having regard to the case law of administrative courts

Abstract

The article focuses on the issue of real estate tax exemption, including real estates or their parts occupied for free statutory public benefit activity conducted by public benefit organizations, as an instrument of supporting private entities in performing public tasks in the sphere of socially useful activity. The specificity of activities under-taken by public benefit organizations, as well as the principles concerning the interpretation of tax law, require a detailed discussion of all the structural elements of the exemption in question, since only their cumulative fulfillment may result in taking advantage of the tax privilege. Therefore, the subject of the examination are individual criteria of the tax exemption based on their interpretation made in accordance with the most recent jurisprudence of administrative courts. The article also refers to the issues related to the legal and substantive status of the subjects of taxation and the principles of documenting the activity conducted by public benefit organizations from the perspective of the possibility of taking advantage of the discussed exemption.

 

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.047s / 2783.10 kB / 190 inc