Autor:
Łukasz Gorczyński

Słowa kluczowe:
wzorzec statutu, stowarzyszenie, rejestracja, Krajowy Rejestr Sądowy, model statutes, association, registration, National Court Register

DOI:
10.26368/17332265-56/57-1/2-2022-1


Zastosowanie wzorca statutu w procesie rejestracji stowarzyszeń

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji opracowania wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego w celu włączenia rejestracji stowarzyszeń w system S24 (umożliwiający elektroniczną jednodniową rejestrację podmiotów). Włączenie stowarzyszeń w system S24 mogłoby znacznie przyspieszyć ich rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie proces ten trwa – w zależności od sądu – od kilku tygodni do kilku miesięcy, co utrudnia możliwości zrzeszania się. Koncepcja opracowania wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego opiera się na stosowanych rozwiązaniach dla niektórych typów spółek. W artykule przedstawiono także działania podjęte przez stronę pozarządową na rzecz wdrożenia powyższego rozwiązania oraz krótko przypomniano najważniejsze zmiany prawne podejmowane w ostatnich trzydziestu latach, mające wpływ na rejestrację stowarzyszeń w Polsce.

 

The Use of Model Statutes  in the Process of Registering Associations

Abstract

The aim of this paper is to introduce the concept of developing model statutes of a registered association in order to include the registration of associations in the S24 system (which allows electronic one-day registration of entities). The inclusion of associations in the S24 system could significantly speed up their registration with the National Court Register. Currently, this process takes – depending on the court - from several weeks to several months, which makes the process of association more difficult. The concept of developing model statutes for a registered association is based on applied solutions for certain types of companies. The paper also presents actions taken by the non-governmental side to implement the above solution and briefly recalls the most important legal changes undertaken over the last thirty years, affecting the registration of associations in Poland.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.057s / 2778.23 kB / 190 inc