Autor:
Bartłomiej Gawrecki

Słowa kluczowe:
klub sportowy, dotacja celowa, finanse publiczne, zadania publiczne, wspieranie sportu przez organy władzy publicznej, sports club, special--purpose subsidy, public finance, public tasks, support of sport by public authorities

DOI:
10.26368/17332265-56/57-1/2-2022-2


Wsparcie finansowe klubów sportowych non profit na gruncie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Abstrakt

W artykule omówiono jedną z podstawowych metod wsparcia finansowego klubów sportowych działających na terenie Polski, przewidzianą w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem opracowania jest przybliżenie cech i sposobów zastosowania tej metody oraz poglądów doktryny i praktyki orzeczniczej w tym zakresie. Na przykładach konkursów ogłoszonych przez Miasto Olsztyn i Miasto Poznań opisano wykorzystanie tej metody wsparcia finansowego w praktyce. Badania wykazały powszechność tej formy wsparcia i jej wysoką przydatność – pod warunkiem jej odpowiedniego zastosowania w praktyce.

 

Financial Support of Non-profit Sports Clubs Under the Act on Public Benefit Activity and Volunteer Work

Abstract

The article presents one of the basic methods of financial support of sports clubs operating in Poland provided for in the Act on Public Benefit Activity and Volunteer Work. The aim of the paper is to bring closer the features and application of this method, as well as doctrine views and judicial practice in this regard. On the examples of calls for proposals launched by the City of Olsztyn and the City of Poznan, the application of this method of financial support in practice has been described. Research has shown the widespread use of this form of support and its high usefulness subject to the appropriate application.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.049s / 2777.73 kB / 190 inc