Autor:
Agata Dasiewicz

Słowa kluczowe:
członkowie zarządu fundacji, odpowiedzialność, zobowiązania podatkowe, foundation, management board members, liability, tax obligations

DOI:
10.26368/17332265-56/57-1/2-2022-3


Odpowiedzialność członków zarządu fundacji za jej zobowiązania podatkowe

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie ogólnych zasad ponoszenia odpowiedzialności podatkowej przez członków zarządu fundacji. Wśród kwestii będących przedmiotem szczegółowych rozważań są zagadnienia związane z czasowym zakresem odpowiedzialności członków zarządu fundacji, ze sposobem złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu, prowadzącym do skutecznego wystąpienie z zarządu, oraz z wpływem podziału kompetencji między poszczególnych członków zarządu fundacji na zakres ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. Analizę przeprowadzono przede wszystkim na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

 

Liability of Management Board Members of a Foundation  for its Tax Obligations

Abstract

The aim of the paper is to indicate the general princi-ples of tax liability of foundation management board members. Among the issues to be considered in detail are those related to the temporal scope of liability of foundation management board members, the manner of declaring resignation from the position of a board mem-ber, resulting in effective withdrawal from the board, and the impact of sharing competences between indi-vidual foundation management board members on the scope of their liability for tax obligations. The analysis was conducted primarily on the basis of the provisions of the Tax Ordinance.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.057s / 2777.51 kB / 190 inc