Autor:
Anna Sitek

Słowa kluczowe:
trzeci sektor, organizacje pozarządowe, samoorganizacja, Meksyk, third sector, non-governmental organizations, self-organization, Mexico

DOI:
10.26368/17332265-56/57-1/2-2022-4


Charakterystyka i uwarunkowania rozwoju organizacji pozarządowych w Meksyku

Abstrakt

Przedmiotem rozważań przedstawionych w artykule są zagadnienia związane z  funkcjonowaniem trzeciego sektora w Meksyku. Na początku skupiono się na próbie wyłonienia kluczowych momentów we współczesnej historii Meksyku, które wpłynęły na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego i jego zorganizowanych form, następnie zaprezentowano główne uwarunkowania prawne działalności meksykańskich organizacji pozarządowych oraz najważniejsze dane dotyczące liczby organizacji, źródeł finansowania, obszarów działania oraz kluczowych problemów rozwojowych. Praca powstała na podstawie analizy literatury przedmiotu, aktów prawnych i dostępnych danych statystycznych.

 

Characteristics and Determinants of the Development of  Non-governmental  Organizations in Mexico

Abstract

The subject of the consideration presented in this article are the issues related to the functioning of the Third Sector in Mexico. At first, the text focuses on the attempt to identify key moments in Mexico’s modern history that have influenced the formation of civil society and its organized forms, then the main legal conditions of Mexican non-governmental organizations’ activity, as well as most important data related to the number of organizations, sources of funding, areas of activity and key developmental issues have been presented. The paper is based on an analysis of the literature on the subject, legal acts and available statistical data.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.046s / 2779.29 kB / 190 inc