Autor:
Jakub Kościółek

Słowa kluczowe:
dzieci z doświadczeniem migracji, organizacje pozarządowe, całościowe podejście do dzieci, dzieckocentryczność, asystenci międzykulturowi

DOI:
10.26368/17332265-55-3-2021-1


Ku całościowemu podejściu do dzieci z doświadczeniem migracji – rola organizacji pozarządowych w popularyzacji nowego paradygmatu

abstrakt

W  artykule podjęto problematykę wsparcia dzieci z doświadczeniem migracji w polskim systemie edukacji. Omówiono działania oferowane systemowo, aby podkreślić rolę organizacji pozarządowych we wsparciu tej grupy uczennic i uczniów. Autor przedstawia pokrótce działania podejmowane przez organizacje pozarządowe w zakresie przede wszystkim wsparcia językowego, aby zaprezentować najnowsze inicjatywy, w dużej mierze skupiające się na wsparciu asystentek i asystentów międzykulturowych. Podkreśla znaczenie nowych paradygmatów w podejściu do dzieci z doświadczeniem migracji – paradygmatu dzieckocentrycznego (child-centered approach) i całościowego podejścia do dziecka (whole child approach), wskazując przykłady projektów realizowanych w tym duchu przez organizację pozarządową.

 

Towards a whole child approach to children with migration experience - the role of non-governmental organizations in promoting the new paradigm

Abstract

In the article the author addresses the issue of supporting children with migration experience in the Polish educa-tion system. He discusses the systemic measures offered to highlight the role of non-governmental organizations in supporting this group of pupils/students. Moreover, the author briefly outlines the activities undertaken by non-governmental organizations, primarily in the field of linguistic support, in order to present the most recent initiatives, largely focused on the support pro-vided by intercultural assistants. He also emphasizes the significance of new paradigms in approaching children with migration experience, namely the child-centered approach and the whole child approach, by referring to specific projects carried out by the non-governmental organizations under these two paradigms.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.040s / 2778.38 kB / 190 inc