Autor:
Hubert Smoliński

Słowa kluczowe:
media społecznościowe, portale społecznościowe, funkcje mediów społecznościowych, rzecznictwo, organizacje pozarządowe

DOI:
10.26368/17332265-55-3-2021-3


Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności rzeczniczej organizacji pozarządowych

abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o to, jak organizacje pozarządowe w Polsce wykorzystują media społecznościowe do realizacji interesów reprezentowanych grup społecznych. W toku wywodu przybliżono funkcje mediów społecznościowych w rzecznictwie oraz przyczyny i sposoby wykorzystania portali społecznościowych przez zagraniczne i polskie organizacje pozarządowe. Analiza literatury przedmiotu i rozmowy z polskimi organizacjami pozarządowymi prowadzą do wniosku, że organizacje korzystają z mediów społecznościowych głównie w celu informowania o swojej bieżącej działalności, zaniedbując ich społecznościowy, konwersacyjny wymiar. Wywiady pogłębione z organizacjami non profit rzucają również światło na trudności, z którymi zmagają się podmioty pozarządowe w związku z obecnością na portalach społecznościowych, oraz obrazują rolę, którą media społecznościowe odgrywają w repertuarze środków rzeczniczych w ostatnich latach.

 

Use of social media in advocacy of non-governmental organizations

Abstract

The purpose of this article is to address the issue of how non-governmental organizations in Poland use social media to advance the interests of the social groups they represent. In the course of the argument, the functions of social media in advocacy and the reasons for and ways of using social networks by foreign and Polish non-govern-mental organizations were presented. Based on the anal-ysis of the available subject-related literature and inter-views with Polish non-governmental organizations, one can conclude that organizations use social media mainly to inform about their day-to-day activities, while neglect-ing their social, conversational dimension. The in-depth interviews with non-profit organizations shed light on the challenges that non-governmental stakeholders face in relation to their presence in social networks; they also illustrate the role that social media have been playing in the repertoire of advocacy measures in recent years.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.060s / 5477.09 kB / 190 inc