Autor:
Piotr Grabowski, Paulina Jędrzejewska

Słowa kluczowe:
wypalenie zawodowe, wypalenie aktywistyczne, trzeci sektor, organizacje pozarządowe, kultura organizacyjna

DOI:
10.26368/17332265-55-3-2021-4


Wypalenie zawodowe i aktywistyczne w trzecim sektorze w Polsce, Chorwacji i Słowenii

abstrakt

Artykuł prezentuje założenia i wyniki eksploracyjnego badania jakościowego dotyczącego wypalenia zawodowego i aktywistycznego w trzecim sektorze, przeprowadzonego przez międzynarodowy zespół, którego liderem była polska Fundacja Culture Shock. Tłem dla wskazanych treści jest historia badań nad wypaleniem zawodowym na świecie i w Polsce. Tekst odnosi się do sposobów definiowania wypalenia, doświadczeń wypaleniowych pracownic i pracowników sektora pozarządowego oraz uwarunkowań społeczno-politycznego i organizacyjnego rozwoju omawianego syndromu. Zawiera zebrane podczas badania rekomendacje eksperckie i formułuje postulaty dotyczące prowadzenia kolejnych badań w przyszłości.

 

Occupational and activist burnout in the third sector in Poland, Croatia and Slovenia

Abstract

The article presents the assumptions and results of an exploratory qualitative research on occupational and activist burnout in the third sector. The study was con-ducted by an international team under the leadership of the Polish Culture Shock Foundation. The context for the above mentioned issues is the history of research on occupational burnout worldwide and in Poland. The arti-cle refers to various definitions of burnout, the burnout experiences of male and female workers in the non-gov-ernmental sector, as well as circumstances of socio-po-litical and organisational development of the syndrome being discussed. It includes recommendations of experts collected during the study and formulates postulates for conducting further research in the future.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.042s / 2777.49 kB / 190 inc