Autor:
Magdalena Arczewska


Trzeci sektor w dobie pandemii

fragment wstępu

W podwójnym – pięćdziesiątym pier-wszym i pięćdziesiątym drugim – numerze „Kwartalnika Trzeci Sek tor” prezentujemy teksty o zróżnicowanej tematyce dotyczącej społeczeństwa obywatelskiego. Czytelnik znajdzie w tym wydaniu wspomnienie o Henryku Wujcu, pięć artykułów recenzowanych, w  tym trzy odnoszące się do wyników badań własnych przeprowadzonych przez autorów, dwie recenzje książek oraz dwa teksty dotyczące wyjątkowej sytuacji, w jakiej znalazł się świat – pandemii COVID­19 wywołanej przez korona­wirusa SARS­CoV­2. Jednym z nich jest wywiad z Cezarym Miżejewskim na temat kondycji ekonomii społecz­nej z uwzględnieniem wpływu pan­demii na działania przedsiębiorstw społecznych, drugim – ekspertyza analizująca wpływ pandemii na finan­sowanie organizacji pozarządowych w Polsce.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.038s / 2679.30 kB / 190 inc