Autor:
Grażyna Liczbińska, Jacek Leśny

Słowa kluczowe:
zmiany klimatyczne, efekt cieplarniany, organizacje pozarządowe, świadomość obywatelska

DOI:
10.26368/17332265-51/52-3/4-2020-3


Kształtowanie świadomości społecznej na temat zmian klimatycznych przestrzenią dla organizacji pozarządowych

Abstrakt

Wokół zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi i ich przyczynami narosło wiele mitów i kontrowersji. Rzecz w tym, że Polacy na tle pozostałych państw Unii Europejskiej wyróżniali się względnie niskim poziomem świadomości ekologicznej, w tym związanej ze zmianami klimatu oraz wynikającymi z nich zagrożeniami ekologicznymi i zdrowotnymi.

W ostatnich latach stan wiedzy, poziom świadomości i postaw ekologicznych mieszkańców Polski wydatnie się jednak poprawia. Tymczasem wskaźniki ekonomiczne nie pozostawiają złudzeń: w Europie w ostatnich latach ponad 60 procent strat gospodarczych było bezpośrednio związanych z czynnikami klimatycznymi, takimi jak upały i ulewne deszcze. Kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie konsekwencji zmian klimatycznych i konieczności adaptacji do tych zmian otwiera przestrzeń dla aktywności organizacji pozarządowych, które przez rozpoznawanie potrzeb społeczeństwa mogą angażować się w jego edukację ekologiczną i współtworzyć politykę na rzecz zmian klimatu.

 

Shaping the civil society’s awareness concerning the climate change as a room for non-governmental organizations

Abstract

Many myths and controversies have grown around the issues related to climate changes and their causative fac-tors. The thing is, that Poles, compared to other European Union countries, were distinguished by a relatively low level of environmental awareness, including that related to the climate change and environmental and health threats resulting from it. However, in recent years, the state of knowledge, awareness and environmental attitudes of Poles have been significantly improved. Meanwhile, the economic indicators leave no doubt: in recent years over 60% of economic losses in Europe have been directly related to climatic factors such as heat waves and heavy rains. To shape the civil society’s awareness concern-ing the consequences of climate change and the need to adapt to these changes opens a room for the activity of non-governmental organizations, which by recognizing the needs of society, can engage in its ecological education and contribute to create the climate change policy.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.039s / 2682.73 kB / 190 inc