Autor:
Magdalena Arczewska


Wiwat kwartalnik!

Fragment artykułu

W pięćdziesiątym numerze „Kwartalnika Trzeci Sektor” prezentujemy teksty dotyczące różnych wymiarów społeczeństwa obywatelskiego – animacji lokalnej, edukacji w zakresie praw człowieka, feminizacji roli sołtysa oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami w organizacjach pozarządowych.

Wszystkie wspomniane artykuły odnoszą się do wyników badań własnych autorek i autorów. W bieżącym numerze zamieszczamy ponadto recenzję książki, Kalendarium zmian prawnych oraz studium przypadku Profesjonalizacja Stowarzyszenia monar autorstwa Marka Grondasa, kierownika Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień  Stowarzyszenia MONAR w Łodzi.

Ponieważ jest to numer jubileuszowy, o głos poprosiliśmy Kazimierza Zbigniewa Sowę, przewodniczącego Rady Programowej kwartalnika „Trzeci Sektor” w latach 2011–2014, Marka Rymszę, pomysłodawcę i pierwszego redaktora naczelnego pisma w latach 2004–2016, a także Rafała Załęskiego, członka redakcji w latach 2004–2016, specjalistę do spraw promocji i sprzedaży w Instytucie Spraw Publicznych – pierwszego wydawcy czasopisma. Teksty te otwierają numer pięćdziesiąty.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.057s / 5374.65 kB / 190 inc