Autor:
Daria Murawska

Słowa kluczowe:
organizacje pozarządowe, trzeci sektor, accountability, przejrzystość

DOI:
10.26368/17332265-049-1-2020-3


Accountability w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych

Abstrakt

Organizacje pozarządowe są fundamentem społeczeństwa obywatelskiego i aktywnym uczestnikiem życia społecznego. W realizacji misji i osiąganiu celów, dla  których zostały powołane, kluczowe wydają się: współpraca z interesariuszami, łatwość w zdobywaniu społecznego poparcia dla swoich działań oraz pozyskiwanie  wsparcia finansowego, nie tylko ze środków administracji publicznej, ale także od  darczyńców prywatnych i instytucjonalnych. Jawność, transparentność i otwartość to  cechy kluczowe w codziennej działalności. Pomocnym kierunkiem porządkującym procesy rozliczalności, sprawozdawczości i otwartej komunikacji jest prowadzenie  działań w ramach accountability. W artykule zaprezentowano uwarunkowania procesu accountability, dostępne mechanizmy i międzynarodowe standardy odnoszące się do  tego podejścia.

 

Accountability in the  functioning of non-governmental  organizations

Abstract

Non-governmental organizations are the bedrock of civil society and an active participant in the life of the polity. Pursuit of their missions and core objective relies on cooperation with stakeholders, facility in securing broad acceptance for their activities, and obtainment of financial support, not only from the public administration, but also from private and institutional donors. In this context, an open culture, transparency, and openness – supported by due accountability and disclosure – become key features in the day-to-day operations of NGOs. This article presents the prerequisites and traits of accountability, the mechanisms devised in this area, and the applicable international standards.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.042s / 2681.93 kB / 190 inc