Autor:
Magdalena Arczewska

Słowa kluczowe:
organizacja równościowa, organizacja antydyskryminacyjna, przeciwdziałanie dyskryminacji, równe traktowanie

DOI:
10.26368/17332265-049-1-2020-4


Organizacje równościowe w Polsce – zasoby ludzkie i finansowe w świetle wyników badań

Abstrakt

Zmiana polityki rządu obserwowana po 2015 roku sprawiła, że poprawie uległa  sytuacja organizacji pozarządowych działających lokalnie oraz tych, które kierują wsparcie do osób wykluczonych, bezdomnych czy rodzin wielodzietnych. Na skutek tej polityki pogorszyła się zaś sytuacja wszystkich organizacji działających na rzecz grup mniejszościowych i defaworyzowanych. W artykule zaprezentowano wyniki badania  organizacji równościowych (antydyskryminacyjnych), przeprowadzonego w 2019 roku  przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Badaniem objęto grupę tych organizacji, które w  ramach swojej aktywności zajmują się równym traktowaniem, a zatem co najmniej  jednym z następujących obszarów: ochrona praw i wolności człowieka, ochrona  mniejszości, troska o zapewnienie równości szans, przeciwdziałanie dyskryminacji,  działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Prezentowane w tekście wyniki  pozwalają na ocenę sytuacji organizacji równościowych w odniesieniu do zasobów  ludzkich i finansowych na tle warunków działania wszystkich organizacji zaliczanych  do trzeciego sektora w Polsce.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.060s / 5286.00 kB / 190 inc