Autor:
Magdalena Arczewska

Słowa kluczowe:
organizacja równościowa, organizacja antydyskryminacyjna, przeciwdziałanie dyskryminacji, równe traktowanie

DOI:
10.26368/17332265-049-1-2020-4


Organizacje równościowe w Polsce – zasoby ludzkie i finansowe w świetle wyników badań

Abstrakt

Zmiana polityki rządu obserwowana po 2015 roku sprawiła, że poprawie uległa sytuacja organizacji pozarządowych działających lokalnie oraz tych, które kierują wsparcie do osób wykluczonych, bezdomnych czy rodzin wielodzietnych. Na skutek tej polityki pogorszyła się zaś sytuacja wszystkich organizacji działających na rzecz grup mniejszościowych i defaworyzowanych. W artykule zaprezentowano wyniki badania organizacji równościowych (antydyskryminacyjnych), przeprowadzonego w 2019 roku przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Badaniem objęto grupę tych organizacji, które w ramach swojej aktywności zajmują się równym traktowaniem, a zatem co najmniej jednym z następujących obszarów: ochrona praw i wolności człowieka, ochrona mniejszości, troska o zapewnienie równości szans, przeciwdziałanie dyskryminacji, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Prezentowane w tekście wyniki pozwalają na ocenę sytuacji organizacji równościowych w odniesieniu do zasobów ludzkich i finansowych na tle warunków działania wszystkich organizacji zaliczanych do trzeciego sektora w Polsce.

 

Equality organisations in Poland – human resources and the financial situation  in the light of study findings

Abstract

he shifts in Polish government policy since 2015 have led to an improvement in the situation of non-governmental organizations acting at the local level as well as those working to support the disadvantaged, the homeless, and large families. At the same time, however, these same policy changes have resulted in a less favourable environment for all organizations working to the benefit of minorities and discriminated groups. This article presents the results of a study of pro-equality/anti-discrimination groups performed in 2019 by the Klon/Jawor Association, covering a group of organizations whose sphere of activity encompasses at least one of the following: protection of human rights and basic freedoms, protection of minorities, ensuring equal opportunities, counteracting discrimination, and equality of the sexes. The results of the study, as presented herein, enable assessment of the situation of equality organizations in terms of their human and financial resources in juxtaposition with the conditions faced by Polish third sector organizations in general.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.071s / 5377.51 kB / 190 inc