Autor:
Grzegorz Makowski

Słowa kluczowe:
korupcja, polityka antykorupcyjna, organizacje strażnicze, nowe technologie

DOI:
10.26368/17332265-048-4-2019-3


O pożytkach i zagrożeniach z zastosowania nowych technologii w publicznych i obywatelskich inicjatywach antykorupcyjnych (część 2)

Abstrakt

W ostatnich kilku dekadach pole badań zarówno nad korupcją i polityką antykorupcyjną, jak i nad nowymi technologiami znacznie się rozszerzyło.  Współcześnie korupcja to nie tylko łapówkarstwo czy w ogóle rodzaj przestępstwa, ale splot instytucji i innych czynników społecznych, który powoduje, że o dostępie do różnego rodzaju dóbr publicznych decydują partykularystyczne przesłanki (na przykład przynależność partyjna czy klanowa). Z drugiej strony nowe technologie  informacyjne są coraz bardziej obecne w życiu publicznym. Istnieje wiele przesłanek,  które pozwalają postawić hipotezę, że rozwój nowych technologii pomaga w  ograniczeniu ryzyka korupcji. Jednocześnie to nowe technologie tworzą także nowe zagrożenia i nowe ryzyka, także nowe formy korupcji. W drugiej części artykułu przedstawiono przykłady konkretnych rozwiązań technologicznych – ich jasne i ciemne strony.

 

Promises and risks of using new technologies in public and civic anti-corruption initiatives (part 2)

Abstract

The past few decades have brought new depth and breadth of research in corruption/anti-corruption policy and in new technologies alike. As perceived today, corruption is not limited to simple bribery (or, for that matter, to a simple criminal offence), but also encompasses a conjunction of institutional and societal factors contributing to a state of affairs where access to sundry public resources is predicated upon party affiliation, clan membership etc. In an independent phenomenon, new technologies continue to permeate public life. There is much to support the hypothesis that technological development reduces the risk of corruption. On the other hand, new technologies themselves give rise to new risks, also by enabling new forms of corruption. This second part of the article presents examples of specific technological solutions, discussing their benefits and uses as well as their more ominous aspects.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.038s / 2682.62 kB / 190 inc