Autor:
Małgorzata Grodzińska-Jurczak

Słowa kluczowe:
nauka obywatelska, amator, demokratyzacja nauki

DOI:
10.26368/17332265-047-3-2019-1


Nauka obywatelska – zmiana paradygmatu nauki czy jedynie pomocnicza procedura badawcza?

Abstrakt

Nauka obywatelska (citizen science), mimo że wciąż nie doczekała się zunifikowanej definicji, najczęściej jest opisywana jako udział nieprofesjonalistów w realizacji badań naukowych. Szerzej uznaje się ją za formę edukacji, współpracy w badaniach naukowych czy nawet ruch społeczny. W dobie globalnych zmian w ilości, jakości i dostępie do dóbr naturalnych oraz powszechnego rozwoju technologii badawczych i komunikacyjnych nauka obywatelska wydaje się nieodzowną procedurą badawczą, metodą czy wręcz odrębną dziedziną nauki wspomagającą demokratyzację nauki, edukacji i polityki. Jej uprawianie to nie tylko swoisty przywilej amatorów (nieprofesjonalistów), ale także, a może przede wszystkim, obowiązek naukowców, bez względu na dyscyplinę, w której się specjalizują.

 

Citizen science – A change in the research paradigm, or just an additional research procedure?

Abstract

Citizen science (CS), although still not clearly defined, is most commonly described as participation of non-professionals in completion of academic research. More widely, CS is regarded as a form of education, collaboration in research studies, or even a social movement. In this era of global changes in the amount, quality and access to natural resources as well as global development of research and communication technologies, CS seems to be an indispensable paradigm, method, or even a separate discipline supporting democratization of research science, education and policy. Participation in CS should be regarded as a unique privilege (not only for non-professional amateurs), and above all as a duty of academia in all disciplines.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.040s / 2682.02 kB / 190 inc