Autor:
Grzegorz Makowski

Słowa kluczowe:
korupcja, polityka antykorupcyjna, organizacje strażnicze, nowe technologie

DOI:
10.26368/17332265-047-3-2019-3


O pożytkach i zagrożeniach z zastosowania nowych technologii w publicznych i obywatelskich inicjatywach antykorupcyjnych (część 1)

Abstrakt

W ostatnich kilku dekadach pole badań zarówno nad korupcją i polityką  antykorupcyjną, jak i nad nowymi technologiami znacznie się rozszerzyło. Współcześnie korupcja to nie tylko łapówkarstwo czy w ogóle rodzaj przestępstwa, ale  splot instytucji i rozmaitych czynników społecznych, który powoduje, że o dostępie do  różnego rodzaju dóbr publicznych decydują partykularystyczne przesłanki (na  przykład przynależność partyjna czy klanowa). Z drugiej strony nowe technologie informacyjne są coraz bardziej obecne w życiu publicznym. Istnieje wiele przesłanek,  które pozwalają postawić hipotezę, że rozwój nowych technologii pomaga w ograniczeniu ryzyka korupcji.

Jednocześnie to nowe technologie tworzą także nowe zagrożenia i nowe ryzyka, w tym nowe formy korupcji. W części pierwszej artykułu zakreślono pole analizy i podano wstępne, ogólne hipotezy na temat związku nowych technologii informacyjnych z  problematyką korupcji i polityki antykorupcyjnej.

 

Promises and risks of using new technologies in public and civic anti-corruption initiatives (part 1)

Abstract

The past few decades have brought new depth and breadth of research in corruption / anti-corruption policy and in new technologies alike. As perceived today, corruption is not limited to simple bribery (or, for that matter, to a simple criminal offence), but also encompasses a conjunction of institutional and societal factors contributing to a state of affairs where access to sundry public resources is predicated upon party affiliation, clan membership etc. In an independent phenomenon, new technologies continue to permeate public life. There is much to support the hypothesis that technological development reduces the risk of corruption. On the other hand, new technologies themselves give rise to new risks, also by enabling new forms of corruption. This first part of the article defines the field of analysis and presents some general hypotheses about the relationship of new information and communications technologies with corruption and ant-corruption policy issues.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.055s / 5377.54 kB / 190 inc