Autor:
Ewa Zielińska, Anna Wilczyńska

Słowa kluczowe:
miejskie autonomie, krajobraz kulturowy, współzarządzanie przestrzenią miejską, partnerstwo publiczno-społeczne, rządzenie wielopasmowe

DOI:
10.26368/17332265-046-2-2019-3


Miejskie autonomie jako laboratoria zarządzania przestrzenią w partnerstwie publiczno-społecznym – studium przypadku Otwartego Jazdowa w Warszawie (część 2)

Abstrakt

W pierwszej części artykułu, opublikowanej w poprzednim numerze kwartalnika, przybliżono ramy teoretyczne rozpatrywania miejskich autonomii jako laboratoriów współzarządzania przestrzenią miejską. Mechanizm ten stanowi przykład zastosowania zasad rządzenia wielopasmowego w odniesieniu do takich typów krajobrazu kulturowego, które nie odpowiadają usankcjonowanym formom współpracy w ramach jednostek pomocniczych gminy ze względu na wyjątkowe cechy formalne, funkcje lub znaczenie. Miejskie autonomie obejmują ograniczony, oznaczony obszar oraz łączą na tym obszarze zaangażowane jednostki – dysponujące wiedzą i zmotywowane do udziału w procesach partycypacyjnych.

W części drugiej, publikowanej w tym numerze czasopisma, podsumowano wybrane wątki badania partycypacyjnego prowadzonego od listopada 2014 do kwietnia 2018  roku na osiedlu Jazdów w Warszawie i w społeczności Otwarty Jazdów.

 

Urban autonomies as laboratories for space management in the public-social partnership model: Otwarty Jazdów in Warsaw (part 2)

Abstract

The first part of this article, published in the previous issue of our Quarterly, presents an overview of the theoretical framework for considering urban autonomies in terms of a laboratory for co-management of urban space. This mechanism is an example of how multi-band administration theory might be applied to cultural landscape types which – given their various formal, functional or substantive characteristics – do not lend themselves to the cooperation forms sanctioned for subsidiary community units. Urban autonomies encompass a limited, delineated area within which they unite committed individuals who bring knowledge and motivation to participate. We now proceed to the second part, which summarises selected elements of the participatory study conducted between November 2014 and April 2018 on the Jazdów housing estate in Warsaw and within the Otwarty Jazdów community.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.041s / 2682.84 kB / 190 inc