Autor:
Grzegorz Wiaderek

DOI:
10.26368/17332265-046-2-2019-5


Wybrane problemy prawne w praktyce fundraisingu

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemów prawnych związanych z wybranymi metodami  gromadzenia funduszy na działalność organizacji pozarządowych, które w praktyce ich funkcjonowania budzą wątpliwości. Organizacje zbierające środki powinny czynić to świadomie w zakresie istniejących ograniczeń prawnych. W artykule poruszono problemy związane z różnymi odmianami crowdfundingu.

Wskazano specyfikę świadczeń stron umowy sponsoringu w porównaniu z umową darowizny i związanych z tym ograniczeń dla organizacji pozarządowych. Omówiono ponadto warunki prawne i możliwy zakres prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego. W artykule opisano także instrument zbiórek publicznych z punktu widzenia ustawowych wyjątków w zakresie zgłaszania takich zbiórek, zaproponowano
również kilka sugestii de lege ferenda.

 

Fundraising in practice – selected legal problems

Abstract

The author focuses on the legal questions raised in practice by selected methods of gathering funds for operations of NGOs. As organisations embark on fundraising efforts or invite donations, they ought to do so in a deliberate way, with due heed for the applicable rules and restrictions. Among the topics discussed are various forms of crowdfunding. The author presents the characteristics of the typical sponsoring agreement and the mutual obligations of its parties, juxtaposing them with the bequest agreement and highlighting the appurtenant restrictions for NGOs. He also discusses the legal conditions, and possible scope, of public usefulness activity conducted against payment, and also public collections from the perspective of statutory exemptions from the general registration/notification duty. Finally, the article discusses some possibilities for amending the relevant laws.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.040s / 2681.83 kB / 190 inc