Autor:
Ewa Zielińska, Anna Wilczyńska

Słowa kluczowe:
miejskie autonomie, krajobraz kulturowy, współzarządzanie przestrzenią miejską, partnerstwo publiczno-społeczne, rządzenie wielopasmowe

DOI:
10.26368/17332265-045-1-2019-1


Miejskie autonomie jako laboratoria zarządzania przestrzenią w partnerstwie publiczno-społecznym – studium przypadku Otwartego Jazdowa w Warszawie (część 1)

Abstrakt

W artykule przybliżono ramy teoretyczne rozpatrywania miejskich autonomii jako laboratoriów współzarządzania przestrzenią miejską. Mechanizm ten stanowi przykład zastosowania zasad rządzenia wielopasmowego w odniesieniu do takich typów krajobrazu kulturowego, które nie odpowiadają usankcjonowanym formom współpracy w ramach jednostek pomocniczych gminy ze względu na wyjątkowe cechy formalne, funkcje lub znaczenie. Miejskie autonomie obejmują ograniczony, oznaczony obszar oraz łączą na tym obszarze zaangażowane jednostki – dysponujące wiedzą i zmotywowane do udziału w procesach partycypacyjnych. Z powyższych względów miejskie autonomie mogą pełnić funkcję „prototypów” współzarządzania. Autorki odnoszą się do polskich i zagranicznych przykładów omawianych przedsięwzięć i rozwiązań prawnych.

 

Urban autonomies as laboratories for space management in the public-social partnership model: Otwarty Jazdów in Warsaw (part 1)

Abstract

The article presents an overview of the theoretical framework for considering urban autonomies in terms of a laboratory for co-management of urban space. This mechanism is an example of how multi-band administration theory might be applied to cultural landscape types which – given their various formal, functional or substantive characteristics – do not lend themselves to the cooperation forms sanctioned for subsidiary community units. Urban autonomies encompass a limited, delineated area within which they unite committed individuals who bring knowledge and motivation to participate. Given these characteristics, urban autonomies may serve as co-management “prototypes”. The authors illustrate their narration with Polish and foreign examples of projects and legal solutions.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.040s / 2682.34 kB / 190 inc