Autor:
Martyna Robakowska

Słowa kluczowe:
decyzja środowiskowa, organizacja ekologiczna, ocena oddziaływania na środowisko

DOI:
10.26368/17332265-045-1-2019-2


Udział organizacji ekologicznych w postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowej – uwarunkowania prawne

Abstrakt

Organizacje zrzeszające członków lokalnej społeczności coraz aktywniej biorą udział w  postępowaniach dotyczących wydawania pozwoleń inwestycyjnych, zwłaszcza decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta często stanowi pierwsze pozwolenie wymagane na realizację danego przedsięwzięcia, dlatego przepisy unijnych dyrektyw i konwencji z Aarhus nakładają na państwa obowiązek zapewnienia szerokiego udziału społeczeństwa, w tym organizacji społecznych, w tego rodzaju postępowaniach. Polski prawodawca osiągnął ten cel, wprowadzając mniej restrykcyjne wymagania uczestnictwa organizacji ekologicznych w postępowaniach, w ramach których jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wyposażył również organizacje w dodatkowe uprawnienia do składania środków zaskarżenia. W niniejszym artykule analizie poddano te szczególne regulacje.

 

Participation of ecological NGOs in proceedings for issue of environmental decisions – Legal conditions

Abstract

Increasingly often, organizations associating members of local communities participate in proceedings for issue of investments permits, in particular decisions on environmental conditions. The latter decision is frequently the first permit required for implementation of a given project, so relevant EU directives and the Aarhus Convention obligate states to ensure wide public participation, including but not limited to participation of ecological organizations, in such proceedings. The Polish legislature has achieved this aim by introducing less stringent requirements for participation of ecological organizations in proceedings during which an environmental impact assessment is conducted. It also vested the organizations with additional appeal powers. The article discusses the details of these specific regulations.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.043s / 2682.12 kB / 190 inc