Autor:
Martyna Robakowska

Słowa kluczowe:
decyzja środowiskowa, organizacja ekologiczna, ocena oddziaływania na środowisko

DOI:
10.26368/17332265-045-1-2019-2


Udział organizacji ekologicznych w postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowej – uwarunkowania prawne

Abstrakt

Organizacje zrzeszające członków lokalnej społeczności coraz aktywniej biorą udział w  postępowaniach dotyczących wydawania pozwoleń inwestycyjnych, zwłaszcza decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta często stanowi pierwsze pozwolenie wymagane na realizację danego przedsięwzięcia, dlatego przepisy unijnych dyrektyw i konwencji z Aarhus nakładają na państwa obowiązek zapewnienia szerokiego udziału społeczeństwa, w tym organizacji społecznych, w tego rodzaju postępowaniach. Polski prawodawca osiągnął ten cel, wprowadzając mniej restrykcyjne wymagania uczestnictwa organizacji ekologicznych w postępowaniach, w ramach których jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wyposażył również organizacje w dodatkowe uprawnienia do składania środków zaskarżenia. W niniejszym artykule analizie poddano te szczególne regulacje.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.046s / 5273.35 kB / 190 inc