Grzegorz Gura, Fundacje kościelne w prawie polskim i niemieckim

Fragment recenzji

Książka Grzegorza Gury podejmuje rzadko poruszaną problematykę fundacji kościelnych, przedstawiając zagadnienia z tym związane w prawie polskim i niemieckim. Monografia jest oparta na analizie dogmatyczno-prawnej oraz prawnoporównawczej. Autor posłużył się porównaniem  modelu polskiego z niemieckim, uzasadniając to podobieństwem polskiego i niemieckiego prawa fundacyjnego. Zgodnie z prawem niemieckim – analogicznie do polskiego – fundacja  charakteryzuje się celem, majątkiem i niekorporacyjną strukturą organizacyjną. Następnym argumentem, który przemawia za zasadnością tego wyboru, jest podobny model relacji między państwem a Kościołem, określany jako separacja skoordynowana.

Autor poszukuje w prawie niemieckim rozwiązań możliwych do zastosowania na gruncie prawa polskiego. „Przedmiot materialny monografii stanowią regulacje prawne, które związane są z tworzeniem fundacji kościelnych, dokonywaniem zmian, a także utratą przez nie bytu prawnego i dotyczą zasad prowadzenia nadzoru. Przedmiotem formalnym jest wykładnia i analiza prawnoporównawcza wskazanych regulacji według stanu prawnego na dzień 1.3.2018 r.” (s. 18).

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.037s / 2680.09 kB / 190 inc