Nie tylko o prawie

Fragment artykułu

Numer „Kwartalnika Trzeci Sektor”, który oddajemy do rąk Czytelniczek i Czytelników, potwierdza tezę o różnorodności problematyki dotyczącej społeczeństwa  obywatelskiego. Oprócz tekstów traktujących o istotnych i aktualnych dla organizacji pozarządowych kwestiach prawnych, prezentujemy artykuły omawiające wyniki badań
własnych autorów, analizy problemowe oraz relację z konferencji. Czterdziesty czwarty numer pisma otwiera tekst Witolda Klausa Karanie za pomoc – jak rządy zniechęcają organizacje społeczne wspierające migrantów i ich aktywistów do działania, w którym autor analizuje, w jaki sposób zmiany polityczne następujące w Polsce po 1989 roku  płynęły na działania polskich organizacji pracujących na rzecz migrantów oraz na ich relacje z władzą publiczną. Witold Klaus śledzi omawiane zjawisko na tle przemian,  które zachodzą w państwach globalnej Północy, gdzie rządy, a w konsekwencji i  społeczeństwa, są coraz bardziej niechętne przyjmowaniu migrantów. Wyjaśnia  również termin „kryminalizacja migracji”, który stanowi określenie procesu rządowej
ksenofobii i polega na „przedstawianiu w publicznym dyskursie migrantów i ich  obecności jako zagrożenia dla społeczeństwa przyjmującego, a następnie – w wyniku dokonania tej wcześniejszej stygmatyzacji – na podejmowaniu przez rządzących  różnego rodzaju działań zmierzających do »poradzenia« sobie z tym »problemem« –  czyli na walce z samymi migrantami. W państwach prawa walka ta musi mieć  podstawy prawne, inaczej bowiem rządy nie mogą działać. Stąd przyjmowane są różnego rodzaju uregulowania o charakterze legislacyjnym, aby utrudnić lub wręcz
uniemożliwić przyjazd migrantów, ułatwić procesy deportacyjne, utrudnić ich  naturalizację i – ogólnie – uczynić ich życie w państwie przyjmującym trudniejszym”.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.048s / 2681.73 kB / 190 inc