Autor:
Andrzej Michalik

Słowa kluczowe:
spółdzielnia socjalna, ekonomia społeczna, usługi użyteczności publicznej

DOI:
10.26368/17332265-043-3-2018-2


Zmiany w Ustawie o spółdzielniach socjalnych szansą na rozwój sektora spółdzielni socjalnych (część pierwsza)

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza skuteczności nowych rozwiązań prawnych w zakresie  funkcjonowania spółdzielni socjalnych jako istotnego instrumentu aktywizacji w  obszarze ekonomii społecznej. Zmiany były postulowane przez ruch spółdzielczości  socjalnej, a dotyczą sposobu finansowania miejsc pracy, zwiększenia  rozpoznawalności spółdzielni, przywrócenia kontroli pracowników spółdzielni nad  organizacjami oraz zapewnienia rozwoju nowego modelu spółdzielni socjalnej  świadczącej usługi użyteczności publicznej. Spółdzielnie socjalne zostały  przedstawione w artykule jako instrument umożliwiający ograniczenie wykluczenia  społecznego.  Autor wskazuje, że ich liczba w ostatniej dekadzie systematycznie rosła,  ale pojawiały się problemy natury prawnej, które uniemożliwiały ich rozwój – stąd  konieczność opisanych w artykule modyfikacji.

 

Amendments to the legislative Act regarding social cooperatives as an opportunity for development of the social cooperatives sector (part 1)

Abstract

This article aims to analyse effectiveness of the new statutory solutions with respect to operation of social cooperatives, being as they are an important activisation instrument in the social economy. The legal amendments, which had been called for by the social cooperative movement itself, address the means of financing jobs, improving the recognisability of social cooperatives, restoration of employee control and ensuring development of the new social cooperative model – the cooperative as provider of public usefulness services. The author regards social cooperatives as a tool for counteracting social exclusion. While he welcomes the increase in their numbers consistently observed over the past decade, he notes that this development was hampered by certain legal issues – hence the need for the adjustments to the applicable legislation.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.041s / 2682.59 kB / 190 inc