Autor:
Natalia Mileszyk

Słowa kluczowe:
partycypacja organizacji pozarządowych, stanowienie prawa Unii Europejskiej, polityki publiczne

DOI:
10.26368/17332265-043-3-2018-3


Udział organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym w Unii Europejskiej – istniejące mechanizmy

Abstrakt

W artykule przedstawiono mechanizmy partycypacji organizacji pozarządowych w  procesie legislacyjnym na poziomie Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położono na  sformalizowane sposoby partycypacji (jak lobbing), które w porównaniu z działaniami niesformalizowanymi (jak organizowanie kampanii społecznych, zbieranie podpisów  pod petycjami czy spotkania z decydentami) mają ściśle określone reguły – wśród  najważniejszych należy wymienić proces konsultacji publicznych. Przedstawiono również główne dokumenty, które wpłynęły na kształt ram prawnych zaangażowania  organizacji pozarządowych w proces stanowienia prawa w Unii Europejskiej. W  artykule zrysowano rolę, jaką krajowe organizacje pozarządowe mają do odegrania na poziomie unijnym – zarówno w zakresie przekonywania decydentów do swoich wizji polityk publicznych, jak i przez dostarczanie dowodów i danych do ich budowania na podstawie faktów.

 

NGO participation in the legislative process in the European Union – the current mechanisms

Abstract

This article explains the mechanisms for NGO participation in legislative processes at EU level, with especial emphasis on formalised means of participation (e.g. lobbying). As opposed to the non-formalised mechanisms such as organisation of social campaigns, gathering signatures on petitions, or meetings with decision makers, the former are strictly regulated and are subject to hard-and-fast rules. One of the more important ones would be the process of public consultations. The article also presents the main documents which shaped the legal framework for NGO involvement in legislative work in the European Union, and it posits the role which NGOs in individual Member States might play at EU level – both as regards propagating their public policy visions among decision makers as well as presenting evidence and data as a basis for facts-based ideas and, ultimately, policies.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.047s / 2682.58 kB / 190 inc