Autor:
Tomasz Szewc

Słowa kluczowe:
organizacja pozarządowa, skarga

DOI:
10.26368/17332265-042-2-2018-2


Rozpatrywanie skarg powszechnych przez organizacje pozarządowe

Abstrakt

Organizacja społeczna wykonująca zadania otrzymane od jednostek samorządu  terytorialnego może być adresatem skargi wniesionej przez osobę, której interes  prawny lub uprawnienie naruszyła. Postępowanie w sprawie skargi toczy się na podstawie przepisów ustaw samorządowych oraz prawa o postępowaniu przed  sądami administracyjnymi. Organizacja społeczna ma obowiązek przekazać skargę do sądu administracyjnego wraz z odpowiedzią oraz ma możliwość wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub zaskarżonej czynności, a także rozpatrzenia skargi  we własnym zakresie, co umożliwi jej uniknięcie postępowania sądowego. Rozpatrzenie skargi oznacza wydanie rozstrzygnięcia o treści odpowiadającej sentencji wyroku sądowego. Artykuł omawia przesłanki skargi, szczegółowy tryb postępowania i  zasady wydawania rozstrzygnięć autokontrolnych.

 

Consideration of general complaints by non-governmental organisations

Abstract

A non-governmental organization executing public tasks outsourced by local self-government authorities may also be the addressee of a complaint brought by a person whose legal interests or powers this organization has violated. The complaint proceedings are pursued in accordance with the self-government laws and the administrative court procedure law. The NGO is obligated to refer the complaint to the administrative court (along with its response), and it may suspend execution of the contested act or the action. It may also hear the case by itself so as to avoid court trial, meaning – for these purposes – that it should issue a verdict corresponding to the reasoning of a court ruling. This article covers premises of the complaint, the detailed procedure, and the principles for formulation of self-oversight conclusions.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.058s / 5376.83 kB / 190 inc