Autor:
Grzegorz Wiaderek

Słowa kluczowe:
pomoc prawna, organizacje pozarządowe, uczelniane poradnie prawne, ustawa, potencjał

DOI:
10.26368/17332265-041-1-2018-5


Miejsce organizacji pozarządowych w systemie poradnictwa prawnego

Abstrakt

Artykuł dotyczy wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych w systemie  pomocy prawnej. Podmioty trzeciego sektora od lat zajmowały się pomocą prawną i zabiegały o stworzenie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zbudowały standardy, zdobyły wiedzę ekspercką, stworzyły sieci współpracy. Mają lokalne zakorzenienie. Rozwiązania prawne regulujące funkcjonowanie systemu porad prawnych nie wykorzystują jednak w pełni tego potencjału. System jest obarczony istotnymi wadami konstrukcyjnymi w zakresie dopuszczenia do udziału w systemie, zasad odpłatności za usługi i braku ewaluacji. Jego słabą skuteczność potwierdzają pierwsze statystyki po roku funkcjonowania. Udziału trzeciego sektora w systemie nie należy mierzyć liczbą organizacji prowadzących punkty poradnicze, ale skutecznym wykorzystaniem ich doświadczeń, standardów pracy, wiedzy i specyficznych umiejętności.

Abstract

A discussion of the potential of ngos with respect to legal advice for citizens. For years now, third sector entities have been active in the field of legal aid and have been working towards the establishment of a legal clinic system, formulating standards,  gaining expert knowledge and cultivating cooperation networks and local roots. Alas, the laws regulating legal aid in Poland do not take full advantage of this potential; the system now in place is hobbled by material shortcomings at the structural level as regards entry to the system, the fee-for-service principle, and lack of evaluation. Its poor effectiveness is confirmed by the statistics collated after the first year of operation. Involvement of the third sector in the system should not be measured in terms of the number of organisations operating legal clinics, but of effective use of these organisations’ expertise.

Słowa kluczowe: cudzoziemcy, kraj przyjmujący, polityka publiczna, organizacje pozarządowe

Keywords: foreigners, receiving country, public policy, non-governmental organisations

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.060s / 5377.33 kB / 190 inc