Jedność w różnorodności i inne wartości – VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Fragment artykułu

W ciągu ostatnich trzech lat w Polsce wiele się wydarzyło. Nie obyło się bez momen­tów trudnych, podważających wiarygod­ność organizacji pozarządowych, wysta­wiających na próbę ich działalność, ale także aktywizujących obywateli do obrony demokratycznego państwa. Ósma edycja Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Poza­rządowych, zorganizowana 8 i 9 września 2017 roku w Warszawie, odbyła się w najlepszym i najważniejszym momen­cie dla sektora obywatelskiego. W tym czasie trwały prace między innymi nad ustawą o Narodowym Instytucie Wolno­ści – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która wzbudzała różne emocje. Dlatego przygotowując Ogólno­polskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (dalej: Forum), organizator tego wydarze­nia – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych – stanął przed dużym wy­zwaniem sprostania oczekiwaniom środo­wiska i takim przygotowaniem tematów debat, aby uczestnicy mogli wyrobić so­bie własne zdanie i móc je wypowiedzieć. Od pierwszego Forum – obradującego 21 i 22 września 1996 roku – minęło dwa­dzieścia jeden lat. Od początku jego po­wstania przyświecała mu misja stworzenia platformy porozumienia dla całego ruchu obywatelskiego (Program... 1996).

Sektor jest różnorodny, a rolą Forum jest pokaza­nie tej różnorodności, tak aby społecznicy czuli, że ich działanie ma sens, niezależ­nie od tego, na jakim polu działają. Forum stało się przestrzenią, w której wszystkie emocje i pytania mogą być głośno wyra­żone i wypowiedziane.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.058s / 5377.34 kB / 190 inc