Kalendarium zmian prawnych

Fragment artykułu

Okres omawiany w tym numerze „Trze­ciego Sektora” najkrócej można określić jako rok intensywnych zmian prawnych dla organizacji pozarządowych. Do­czekaliśmy się bowiem rewolucyjnych zmian, które mimo wielu apeli ze strony reprezentantów środowiska pozarządo­wego zostały ostatecznie zaakceptowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol­skiej, który w połowie października 2017 roku podpisał Ustawę o Narodowym In­stytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (DzU 2017, poz. 1909), wchodzącą w życie 28 października 2017 roku. To wokół tej regulacji i okoliczności jej powstawania będzie skupiona znaczna część niniej­szego opracowania. Drugim istotnym tematem jest nowelizacja Prawa o zgro­madzeniach, wprowadzająca możliwość organizowania cyklicznych demonstracji i nadająca prymat zgromadzeniom orga­nizowanym przez organy państwowe lub władze kościelne

Nie sposób również, pisząc o ważnych zmianach wpływają­cych na funkcjonowanie trzeciego sek­tora, przemilczeć kolejnych zmian Usta­wy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: DzU 2016, poz. 1817 ze zm.). W tej edycji Kalendarium zmian prawnych przyjrzymy się także niepokojącemu zjawisku marginalizo­wania udziału środowiska społecznego w procesie stanowienia prawa.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.044s / 2680.23 kB / 190 inc