Autor:
Magdalena Arczewska

Dodatkowe informacje:

Autorka jest adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelną kwartalnika „Trzeci Sektor”.


Nowy-stary kwartalnik „Trzeci Sektor”

Fragment artykułu wstępnego

Przez czternaście lat ukazało się czterdzieści numerów pisma, które trwale wrosło w dyskurs o działaniach społecz­nych i jest rozpoznawane przez prakty­ków. Oddajemy do rąk czytelniczek i czy­telników czterdziesty pierwszy numer kwartalnika „Trzeci Sektor” w nowej odsłonie. Ważną zmianą, którą propo­nujemy, jest nowa formuła, polegająca na odejściu od numerów tematycznych.

Dzięki temu kwartalnik będzie się odno­sił do najbardziej aktualnych zagadnień. Kolejne numery będą zawierały teksty przedstawicieli świata nauki i praktyków trzeciego sektora dotyczące ważnych kwestii i problemów w sferze działania organizacji obywatelskich. Zmienił się wydawca pisma oraz redaktor naczelny. W tym miejscu trzeba wyjaśnić, że po­mysłodawcą kwartalnika „Trzeci Sektor” i redaktorem naczelnym czasopisma od początku jego istnienia był Marek Rym­sza.

Zaproponowana przez Marka Rym­szę formuła pisma wypełniła istotną ni­szę w obszarze wiedzy na temat przemian społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i szeroko rozumianej problematyki trze­ciego sektora. Po ponad dekadzie zaan­gażowania Marek Rymsza uznał, że jego rola jako redaktora naczelnego wyczerpa­ła się, i zrezygnował z dalszego pełnienia tej funkcji. W rezultacie kolejnych zmian kwartalnik przejęła Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, która zdecy­dowała się kontynuować wdawanie cza­sopisma ze Szkołą Główną Handlową jako współwydawcą. Zmienił się także redaktor naczelny czasopisma. Rolę tę powierzono Magdalenie Arczewskiej. Nowa redaktor naczelna, pełniąc swo­je obowiązki, będzie współpracować z Magdaleną Dudkiewicz – sekretarzem redakcji „Trzeciego Sektora” od połowy 2005 roku. Współpraca Marka Rymszy z kwartalnikiem „Trzeci Sektor” nie kończy się, będzie on bowiem członkiem nowo powołanej Rady Naukowej, której pracami pokieruje Marcin Dąbrowski, kanclerz Szkoły Głównej Handlowej.

Przed redakcją stoi kilka ważnych wyzwań. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby jakość proponowanych tek­stów była, jak wcześniej, bardzo wysoka, i na położeniu nacisku na problematykę z zakresu zarządzania, ekonomii i fi­nansów organizacji, czego gwarantem będzie współwydawca – Szkoła Główna Handlowa. Każdy numer będzie zawierał tekst dotyczący aktualnych i budzących wątpliwości w zakresie wykładni prze­pisów w obszarze działania organizacji pozarządowych. Stałym elementem bę­dzie ponadto Kalendarium zmian praw­nych. Na łamach kwartalnika pojawią się także relacje z ważnych wydarzeń dla trzeciego sektora, dyskusje redakcyjne, wywiady i przedruki tekstów pochodzą­cych z zagranicznych branżowych cza­sopism i publikacji. Wybrane teksty będą publikowane w języku angielskim. Co czytelniczki i czytelnicy znajdą w tym numerze nowego-starego kwartalnika?

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.058s / 5381.84 kB / 190 inc