KONKURS

Zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników uczelni i inne osoby zajmujące się działalnością naukowo-badawczą do udziału w konkursie „Kwartalnika Trzeci Sektor” na najlepszy artykuł!

Do 15 listopada 2018 roku czekamy na Państwa artykuły naukowe prezentujące wyniki badań własnych dotyczących problematyki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce lub za granicą.

Autor/autorka tekstu uznanego przez Komisję Konkursową za najlepszy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 złotych. Nagrodzony artykuł zostanie opublikowany w kolejnym numerze czasopisma.

Przyjmujemy teksty w języku polskim lub angielskim, przygotowane zgodnie ze wskazówkami dostępnymi na stronie internetowej kwartalnika. Koniecznym warunkiem jest, by omawiano w nich własne badania autora/autorki, nie mogą więc to być prace teoretyczne czy artykuły przeglądowe. Autor/autorka musi ponadto dysponować pełnymi prawa autorskimi do nadesłanego tekstu.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie odbywa się drogą elektroniczną poprzez przesłanie mailem na adres kontakt@kwartalnik3sektor.pl artykułu oraz skanu wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia (pobierz ją w PDFie) w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku.

Więcej na temat warunków i sposobu zgłaszania uczestnictwa, kryteriów i trybu oceny oraz przyznania nagrody można znaleźć w regulaminie konkursu. Również ze strony internetowej można pobrać Kartę Zgłoszenia.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, będąca – obok Szkoły Głównej Handlowej – współwydawcą „Kwartalnika Trzeci Sektor”.

Poinformuj innych o konkursie, zgłoś swój artykuł i wygraj 5000 złotych!

 

Poinformuj innych - prześlij plakat o konkursie do znajomych lub wydrukuj i umieść w miejscu, gdzie mogą go zobaczyć przyszli autorzy i autorki konkursowych artykułów!

Pobierz plakat

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Regulamin Konkursu
Karta zgłoszeniowa